พม. ยกระดับศูนย์ประสานงาน อพม. 50 เขต กทม. เพิ่มขีดความสามารถช่วยประชาชนในพื้นที่ :

พม. ยกระดับศูนย์ประสานงาน อพม. 50 เขต กทม. เพิ่มขีดความสามารถช่วยประชาชนในพื้นที่ :

วันนี้ (16 ธ.ค. 65) เวลา 11.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 พร้อมมอบหนังสือรับรองการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพม. กรุงเทพมหานคร 50 เขต โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน อพม. เขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 380 คน เข้าร่วม ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 – 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

นายอนุกูล กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน ผ่านการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ทั่วประเทศ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการส่งเสริม อพม. ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับกระทรวง พม. เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ผ่านรูปแบบศูนย์ประสานงาน อพม. เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนทางสังคมในชุมชนอย่างทั่วถึง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพม. อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน อพม. เขต ในกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นครบทั้ง 50 เขต ตามระเบียบกระทรวง พม. เรียบร้อยแล้ว วันนี้ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพม. กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานและส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของศูนย์ประสานงาน อพม. ให้สามารถจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. พร้อมให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมและดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมให้ครอบคลุมทุกมิติ ทุกพื้นที่ และทุกช่วงวัย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ประสานงาน อพม. จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเชิงบูรณาการระหว่างพื้นที่กับหน่วยงาน โดยเชื่อมประสานร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนที่กระจายในพื้นที่ 50 เขต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน และพัฒนาตนเองไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล

Related posts