ตม.5 สั่งการ 18 หน่วย ตม.ในสังกัดภาคเหนือ เชิญมูลนิธิ สถานศึกษารัฐและเอกชนในพื้นที่ ลงนาม MOU รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการอยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ป้องกันการขอวีซ่าเอื้อคนไม่ดี :

ตม.5 สั่งการ 18 หน่วย ตม.ในสังกัดภาคเหนือ เชิญมูลนิธิ สถานศึกษารัฐและเอกชนในพื้นที่ ลงนาม MOU รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการอยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ป้องกันการขอวีซ่าเอื้อคนไม่ดี :

พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล  ผบก.ตม.5 ได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วย ตม.จว.ในสังกัด 17 ตม.จว. และ 1 ด่าน ตม.ฯ ประสานความร่วมมือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมูลนิธิและสถานศึกษา มาประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายคนเข้าเมืองและจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Mou) เพื่อกำหนดมาตรการในการปฏิบัติและเป็นแนวทางการตรวจสอบคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว มิให้อยู่โดยผิดวัตถุประสงค์ตามเหตุผลที่ได้ยื่นไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมา หน่วย ตม.ในสังกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น พม.จังหวัด ปกครองจังหวัด จัดหางานจังหวัด สถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศลต่างๆ ที่มีอาสาสมัครเป็นคนต่างชาติ เข้ารับทราบหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายคนเข้าเมือง พร้อมทั้งจัดให้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครและมูลนิธิในแต่ละจังหวัด  พื้นที่ภาคเหนือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภูมิภาค

Related posts