ผู้บริหารมูลนิธิ EDF ดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ :

ผู้บริหารมูลนิธิ EDF ดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ :

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา (กลาง) กรรมการมูลนิธิ EDF และที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง และ รศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้กับโครงการซีเอสอาร์สำหรับองค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนที่ร่วมโครงการ นอกจากนั้นยังร่วมประชุมกับดร.ธงชัย กรรมการมูลนิธิ EDF เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสในปี 2566

สำหรับมูลนิธิ EDF ก่อตั้งในปี พ.ศ.2530 เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้รับรางวัลจากการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับจากองค์ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

องค์กรหรือผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่อีเมล public@edfthai.org ทาง  Line: @edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org สำหรับการบริจาคทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) หรือเฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Related posts