อบต.วังทอง เดินหน้าอบรมสร้างเครือข่าย ป้องกันไฟป่าชุมชน :

อบต.วังทอง เดินหน้าอบรมสร้างเครือข่าย ป้องกันไฟป่าชุมชน :

วันที่ 30 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดย นายวสันต์ ชูเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมป้องกันไฟป่าชุมชนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายสุวิทย์ สอนนิล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอ กล่าวรายงานโครงการอบรมป้องกันไฟป่าชุมชนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถควบคุมป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมลภาวะทางอากาศเป็นพิษ (หมอกควัน) และอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่า ซึ่งกิจกรรมในการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การฝึกอบรม บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้ตัวแทนจาก หมู่บ้านทั้ง 21 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลวังทอง และการฝึกซ้อมปฏิบัติการ การฝึกการเผชิญหน้าในสถานการณ์จำลอง และการทำแนวกันไฟบริเวณเขาผาก

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเสกสรรค์ กันโต เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์) พร้อมคณะฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำแนวกันไฟ และนายเสน่ห์ ดีเพียร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งแนวทางในการเผชิญสถานการณ์วิกฤติ เพื่อให้สามารถระงับเหตุการณ์ควบคุมไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว

โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน อบต.วังทอง สมาชิกสภาฯ อบต.วังทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลวังทอง เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันไฟป่าชุมชนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณเขาผาก หมู่ที่ 1 บ้านมอสูง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Related posts