กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม :

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม :

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีประชาชนให้ความสนใจ สมัครเข้าฝึกอบรมเต็มจำนวนการรับต่อรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ไกล่เกลี่ยในการยุติข้อพิพาท ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งสามารถช่วยลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐได้เป็นจำนวนมาก และนำมาซึ่งการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมต่อไป

ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าว ได้มีการเชิญวิทยากรผู้บรรยายซึ่งมีชื่อเสียงระดับชาติ เฉพาะด้านมาให้ความรู้กับผู้ฝึกอบรมและได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและให้ความรู้ ด้วย

โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ได้รับวุฒิบัตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว เป็นรุ่นที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ท่านที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 080-7352096 หรือสมัครโดยตรงได้ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต : เลขที่ 59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-5331000 ต่อ 401

Related posts