พม. ตรัง ส่งเสริมเด็กและเยาวชนเป็นอาสาสมัคร ขับเคลื่อนงาน พม.ในพื้นที่ :

พม. ตรัง ส่งเสริมเด็กและเยาวชนเป็นอาสาสมัคร ขับเคลื่อนงาน พม.ในพื้นที่ :

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รุ่นที่ 3 โดยมีนางสาวโสพิญฐ์  สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นางจิรพา เรนเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และมีนายพัทรนันท์ สัตยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยนักเรียนและคณะครูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จำนวน 105 คน

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนโยบายในการเสริมสร้างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้เป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ โดยมีภารกิจ สำรวจ เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ทางสังคมตลอดจนข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม ดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหา ในชุมชนโดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รุ่นที่ 3 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชน และประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ โดยเนื้อหาการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอ จำนวน 5 คลิป  5 บทเรียน ประกอบด้วย 1. สถานการณ์ทางสังคม 2. แนวคิดและอุดมการณ์ อพม. 3. กฎหมายและสิทธิประชาชน 4. แนวคิดการพัฒนาสังคม 5. การจัดสวัสดิการสังคมและชุมชน และมีการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเทคนิคและวิธีการสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สุดท้ายนี้ นางสาวโสพิญฐ์ ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ เป็นอย่างยิ่งที่เห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายด้านอาสาสมัครในกลุ่มของเด็กและเยาวชน และวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน ช่วยกัน แอดไลน์ ESS ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ติดมือถือไว้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย/ข่มขู่ว่าจะทำร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือพบเห็นผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายสามารถกดแจ้งเหตุผ่านไลน์ ESS เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ Line OA ที่ช่วยสร้างความปลอดภัย แก่ตัวเองและชุมชนเพียงแชร์ให้เพื่อน แอดไลน์ @esshelpme หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/GetbF8D นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

Related posts