วว. แนะวัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว :

วว. แนะวัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว :

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาการนำก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็น “วัสดุเพาะต้นอ่อนทานตะวัน” ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร โดยการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร ลดความเสียหายจากการเข้าทำลายของราสาเหตุโรคพืช

Related posts