งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดแถลงข่าวและเสวนาสื่อมวลชน พร้อมนำชม “ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ” ที่ กรมประชาสัมพันธ์ :

งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดแถลงข่าวและเสวนาสื่อมวลชน พร้อมนำชม “ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ” ที่ กรมประชาสัมพันธ์ :

เมื่อวันที่ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๕.00 น. นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแถลงข่าวและเสวนาสื่อ เรื่อง งานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมด้วยกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

ประธานกล่าวว่า ในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม นี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด ในวันนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสวนาสื่อ เรื่อง งานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขยายผลการประชาสัมพันธ์งานสำคัญที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ๑๐ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่รัฐบาลได้คัดเลือกมาว่าทั้ง ๑๐ โครงการ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ครอบคลุมทั่วประเทศ และเกิดประโยชน์ในระยะยาว ซึ่งแบ่งโครงการการออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑. ป่า ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชน ๒. น้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยแล้ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตกว่า ๑๐ พื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงการต่อยอดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ และ ๓. คน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสะดวกขึ้น เป็นต้น

ในวันนี้ อีก ๑ กิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม และจัดมาแล้วเป็นครั้งที่ ๓ คือ กิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นกิจกรรมพิเศษที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ส่งมอบความสุขผ่านบทเพลงไพเราะให้กับประชาชน ในครั้งนี้มีศิลปิน อาทิ  โฉมฉาย อรุณฉาน น้องอลิศ และโก๊ะตุลย์ ศิลปินรับเชิญ จาก The Golden Song  การแสดงละเล่นไทย จากสมาคมเยาวชนอาสาสมัคร และร่วมสนุกไปกับวงโปงลาง จากกองการสังคีต กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็น Soft Power ด้านหนึ่ง

ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคลอีกวาระหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมกับการจัดงาน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประเทศชาติ โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในห้วงตลอดทั้งปี และให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ

Related posts