วว. /พันธมิตร ร่วมดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน จัด Workshop เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่ประเทศที่สาม :

วว. /พันธมิตร ร่วมดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน จัด Workshop เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่ประเทศที่สาม :

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and achieving ASEAN’s Sustainable Development Goals ภายใต้การดำเนินโครงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม The Third Country Training Programme (TCTP) ในกรอบประเด็นเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและการถ่ายทอดความรู้สำหรับการเสริมสร้างและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น โดย วว. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งได้รับอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency , JICA) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิจัยแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย  ในวันที่ 28  มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เซียร์รังสิต

Related posts