วช.จัดเสวนา “AI-Blockchain Integration Platform” มุ่งนำวิจัยไทย สู่อุตสาหกรรม อย่างเท่าทันโลก :

วช.จัดเสวนา “AI-Blockchain Integration Platform” มุ่งนำวิจัยไทย สู่อุตสาหกรรม อย่างเท่าทัน…

Read More