CPF เปิดโรงงานต้อนรับ รมว.แรงงานกัมพูชา พบปะแรงงานกัมพูชา ชมต้นแบบดูแลพนักงานได้มาตรฐานสากล หนุนเศรษฐกิจ 2 ประเทศเติบโต :

CPF เปิดโรงงานต้อนรับ รมว.แรงงานกัมพูชา พบปะแรงงานกัมพูชา ชมต้นแบบดูแลพนักงานได้มาตรฐานสาก…

Read More