สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย ประสานความอนุเคราะห์ ให้ตรวจ ATK ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย ประสานความอนุเคราะห์ ให้ตรวจ ATK ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โดยนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคม ฯ ร่วมกับ สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย โดยนางดรุณี ชื่นสกุล นายกสมาคม ฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนในการตรวจหาเชื้อโควิด – ๑๙ ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ทุกองค์กร และ ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙ ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรและหน่วยงาน รวมทั้งชุมชน นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ในเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐาน จึงขอทำเรื่องการให้ความอนุเคราะห์ ให้ตรวจ ATK ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความประสงค์และความจำเป็นที่จะขอรับความอนุเคราะห์จาก ทีเอ็นเอซ เข้าดำเนินการตรวจ ATK ให้กับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชน นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนที่สนใจ (ต้องมีจำนวน ๓๐๐ คนขึ้นไป) โดยมีบุคลากร ทางด้านสาธารณสุขตรวจให้กับทุกที่ ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่ยื่นรับการตรวจ ต้องเตรียมปากกามาเอง และพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ทั้งนี้โปรดทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์มาที่สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ที่อยู่  ๑๑๐๙ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นายสืบสวัสดิ์  สุขธนโชติอุดม เลขานุการสมาคมฯ โทรและ ID Line  ๐๘๒-๗๘๙-๙๘๐๘

Related posts