พม. เล็งจับมือ มธ. ดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคม :

พม. เล็งจับมือ มธ. ดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคม :

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการบริการสังคม บริการสุขภาพ และพัฒนางานด้านคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านระบบ Zoom  Clound Meeting ร่วมกับ คณบดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอนุกูล กล่าวว่า สถานรองรับในการดูแลของกระทรวง พม. ผู้ใช้บริการมีสภาพปัญหาที่หลากหลาย ซ้ำซ้อน ทั้งการเจ็บป่วยทางกาย ความพิการและส่วนใหญ่มีภาวะจิตเวช ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สารเสพติด นอกจากนี้สถานรองรับยังขาดแคลนนักวิชาชีพในหลายสาขา เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

การหารือความร่วมมือในครั้งนี้ คณบดี มธ. ได้เสนอแนวคิดในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย 3 ระยะ ตั้งแต่ต้นเหตุ : ระยะแรก เสนอโครงการในเชิงป้องกัน โดยเน้นการทำงานกับครอบครัวชุมชน การเสริมสร้างสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบาง ระยะที่ 2 เสนอให้มีการพัฒนาดูแลแบบต่อเนื่องกับกลุ่มเปราะบางในสถานรองรับ และระยะที่ 3 การทำงานร่วมกับ อปท. ในการดูแลกลุ่มเปราะบางในครอบครัว/ชุมชน

ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้

  1. ส่งเสริมการฝึกงานของนักศึกษา หรือปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในสถานรองรับ
  2. อบรมเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ พม. ด้านสังคมสงเคราะศาสตร์ การบริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข สหเวชศาสตร์ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
  3. จัดทำรายวิชาในหลักสูตร และมาตรฐานทางวิชาการ
  4. ร่วมคิดค้นนวัตกรรมการดูแลกลุ่มเป้าหมาย
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการบริการสังคม สู่การขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ
  6. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย

Related posts