พม. จับมือ AIS เล็งขยายห้องสมุดดิจิทัล  สร้างคนรุ่นใหม่ลุยธุรกิจ Startup พร้อมมอบวัคซีนทางเลือกช่วยกลุ่มเปราะบางป้องกันโควิด – 19 :

พม. จับมือ AIS เล็งขยายห้องสมุดดิจิทัล  สร้างคนรุ่นใหม่ลุยธุรกิจ Startup พร้อมมอบวัคซีนทางเลือกช่วยกลุ่มเปราะบางป้องกันโควิด – 19 :

วันนี้ (3 ส.ค. 65) เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  AIS Academy และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ 3 คณะทำงาน ประกอบด้วย 1) คณะทำงานโครงการอุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ 2) คณะทำงานโครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ และ 3) คณะทำงานโครงการภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และกลุ่มอินทัช พร้อมคณะ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานระหว่างกระทรวง พม. และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของเด็กและเยาวชนในเขตชายขอบบนภูเขา ซึ่งที่ผ่านมา เราได้จัดทำห้องสมุดดิจิทัลและการอบรมบรรณารักษ์ดิจิทัลให้กับ 40 โรงเรียนในพื้นที่ชนบท โดยมีผู้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลเกือบ 100,000 คน ดังนั้น จึงได้มีการพิจารณาว่ามีความจำเป็นในการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อขยายโอกาสของเด็กให้เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็น นอกจากนั้น AIS ยังได้ดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งด้านอาหารและอาชีพบริการต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปต่อยอดถึงการจัดงาน Soft Power พลังบวกของคนไทย ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ดนตรี ที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญ และเป็นชั้นนำของโลก โดย AIS จะสนับสนุนสถานที่ในการจัดแสดงโชว์ พร้อมกับเปิดตลาดออนไลน์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ต้องการฝึกทักษะในการทดสอบเป็นผู้ประกอบการ Startup อีกด้วย ทั้งนี้ นับเป็นการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับเยาวชนและนักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการจริง นี่คือห้องทดลองที่สามารถทดลองได้ ด้วยความเอื้อเฟื้อของ AIS นอกจากนี้ AIS จะได้ร่วมกับกระทรวง พม. กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องการต่อต้านข่าวปลอม ด้วยการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อให้สามารถรับรู้ว่าข่าวจริงและข่าวบิดเบือนนั้นเป็นอย่างไร อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าเราจะร่วมทำงานด้วยกันต่อไป

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนได้รับมอบวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก จำนวน 4,850 โดส จาก AIS เพื่อนำไปให้บริการแก่กลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก จำนวน 8 ศูนย์ฉีดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งการบริหารจัดการวัคซีนทางเลือกได้รับการสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  และภาคีเครือข่ายทางการแพทย์

Related posts