สุรินทร์/รัตนบุรี/ 10 สิงหาคม “วันกํานันผู้ใหญ่บ้าน” :

สุรินทร์/รัตนบุรี/ 10 สิงหาคม “วันกํานันผู้ใหญ่บ้าน” :

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี  นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 โดยมีพิธีการดังนี้

– พิธีถวายสักการะและคล้องมาลัยกร หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

– พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565

ประวัติโดยย่อ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2435 (ร.ศ.111) ถือกำเนิดผู้ใหญ่บ้านและกำนันคนแรกของประเทศไทย พระยารัตนกุลอดุลยภักดี หรือ นายจำรัส รัตนกุล โดยวิธีให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านในตำบลเลือกกันเองเพื่อเป็นกำนัน นับเป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เนื่องในโอกาสที่ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ได้เวียนมาอีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฎิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นประจำทุกปี

10 สิงหาคม 2565 ครบรอบ “130 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอเป็นกำลังใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่าน ในการทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้วยความเพียรพยายาม อดทน มุ่งมั่นตั้งใจ จวบจนกระทั่งพี่น้องประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” มาอย่างยาวนานในวันนี้

/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts