ปลัด พม. นำทีม ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม พร้อมจับมือเครือข่ายช่วยกลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service :

ปลัด พม. นำทีม ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม พร้อมจับมือเครือข่ายช่วยกลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service :

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดหัวฝาย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันกลาง  พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลธารทอง  อีกทั้งมอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดหัวฝาย พร้อมคณะกรรมการศูนย์ฯ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดเชียงราย ผู้แทนหน่วยงานและภาคีเครือข่าย รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

นอกจากนี้ มีการมอบประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 จำนวน 14 คน มอบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 จำนวน 14 คน และมอบประกาศเกียรติคุณครูจิตอาสาดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 จำนวน 254 คน

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ด้วยการพัฒนาและยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมในพื้นที่ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง โดยบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมสังกัดกระทรวง พม. ด้วยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงการเสริมพลัง (Empowerment) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อีกทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินงานและเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งขณะนี้ จังหวัดเชียงรายมีการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 130 ศูนย์

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดหัวฝาย จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย รวมถึงเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว พ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยว คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ครัวเรือนเปราะบาง และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ครอบคลุมทั้งอำเภอพานและอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนงานที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน 5 มิติสำคัญ ประกอบด้วย มิติรายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางอย่างยั่งยืน

Related posts