อบก.รับรอง “Carbon Neutral Organization” รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย :

อบก.รับรอง “Carbon Neutral Organization” รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย :

โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับมอบประกาศนียบัตรการรับรอง “คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization)” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนรายแรกของไทย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO มอบประกาศนียบัตรการรับรอง “คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization)” ให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของซีพีเอฟ ซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ โดยมี นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ กรุงเทพฯ

นายเกียรติชาย กล่าวว่า อบก. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ตามเป้าหมายของโลก โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ถือเป็นกลไกหลักที่จะทำให้ประเทศเราไปสู่เป้าหมายดังกล่าว หากธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนและทำเป็นตัวอย่างก็จะเกิดกระแสตามมา ซึ่งปัจจุบันกระแสของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อโลก เครือซีพีและซีพีเอฟเองเป็นผู้นำการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว และมีการดำเนินการต่อเนื่อง การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัยของซีพีเอฟ ได้รับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral Organization แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้นแบบในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในประเทศไทยในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายเรวัติ กล่าวว่า ธุรกิจอาหารสัตว์ มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการด้านพลังงาน การลดการสูญเสียจากกระบวนการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การใช้พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์  และการใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ลดการสูญเสีย เป็นต้น ส่งผลให้โรงงานอาหารสัตว์บกปักธงชัยปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ส่วนค่าคาร์บอนที่เหลือ บริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยทำการชดเชยการปลดปล่อยให้เป็นศูนย์ เพื่อให้เป็นกลางทางคาร์บอน (Feedmill Carbon Neutrality)

“การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลองค์กรจากอบก. จะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานอื่นๆของซีพีเอฟ ที่เราจะเดินหน้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยกัน” นายเรวัติ กล่าว

นอกจากนี้ อบก.ได้มอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ใหักับ 12 โรงงานของธุรกิจอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ ที่ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม 8,476 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดปี 2564 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2565./

Related posts