สรุปการดำเนินงานของ กระทรวง พม. เหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่ ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู :

สรุปการดำเนินงานของ กระทรวง พม. เหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่ ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู :

จากเหตุการณ์กราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 65 นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดทีมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา สังกัดกรมเด็กฯ ในจังหวัดหนองบัวลำภูและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษา ปลอบขวัญแก่ผู้ปกครองเด็ก รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจของเด็กที่ประสบเหตุการณ์ ในเย็นวันนั้นทันที โดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานส่วนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้

–  ประชุมร่วมกับกรมสุขภาพจิต เพื่อวางแนวทางในการเยียวยาสภาพจิตใจ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในภาวะวิกฤติ

–  แบ่งทีมปฏิบัติการพูดคุย ปลอบประโลมใจ พร้อมแนะนำตัวเองและให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งมีผู้ปกครองโทรมาสอบถามเรื่องการรับศพไปบำเพ็ญกุศลเป็นส่วนใหญ่ และระบายความรู้สึกให้กับนักสังคมสงเคราะห์ฟัง โดยนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม พม. ได้ให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตามหลักการให้คำปรึกษา จนผู้ปกครองและครอบครัวมีความรู้สึกที่ดีขึ้น

–  ร่วมประชุมกับ ผบ.ตร. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์และแผนการให้ความช่วยเหลือ ซึ่ง พม.ได้นำเสนอเรื่องทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ที่จะร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเยียวยาสภาพจิตใจ พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม.

–  ประสานหน่วยงานยุติธรรมจังหวัด โดย พม. ทำหน้าที่ประสานนัดหมายให้ญาติผู้เสียชีวิตมายื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ที่ห้องประชุม อบต.อุทัยสวรรค์ ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น.

–  ประธานองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมด้วยองคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต รองปลัด พม. รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมผู้บาดเจ็บ 5 ราย เป็นเด็ก 3 ราย ผู้ใหญ่ 2 ราย และเยี่ยมครอบครัวผู้บาดเจ็บซึ่งท่านประธานองคมนตรีได้แจ้งกับครอบครัวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และค่าจัดศพผู้เสียชีวิตทุกราย พร้อมทั้งพระราชทานเพลิงศพให้ทุกราย

สำหรับแผนของ พม. ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

การช่วยเหลือเบื้องต้น

–  จัด Case Manager รายครอบครัว รวมทั้งสิ้น 39 ทีม ในการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามสภาพปัญหาและความต้องการ

–  พิจารณาการเยียวยาด้านการเงินแก่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เบื้องต้นครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยา 110,000 บาท  ในส่วนผู้บาดเจ็บจะมีการพิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือรายกรณี

–  ช่วยเหลือโดย พม.เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 3,000 บาทต่อครอบครัว

การช่วยเหลือระยะยาว

–  ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) เยี่ยมบ้าน สอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ ประเมินสภาพปัญหาและวางแผนการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการของ พม. อาทิ กรณีมีผู้สูงอายุ คนพิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

–  พิจารณาให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจรใน 5 มิติ ประกอบด้วย การศึกษา อาชีพและรายได้ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และการเข้าถึงสิทธิบริการภาครัฐ รวมถึงการจ่ายเงินอุดหนุนตามประเภทต่าง ๆ ตามสภาพปัญหาและความจำเป็นรายกรณี

–  ติดตาม ประเมินผล และรายงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ และคุณภาพชีวิตจนกระทั่งครอบครัวสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

Related posts