ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๗๑ ปี :

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๗๑ ปี :

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๗๑ ปี โดยมีนายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ นาฬิกา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๒ รูป พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง การประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กและเยาวชน จากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ในวันนี้ นอกจากคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแล้ว ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวและหน่วยงานของสำนักงานอัยการสูงสุดที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม กองบังคับการตำรวจรถไฟ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ สภาทนายความ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มูลนิธิบ้านพระพร สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ รวมทั้งสื่อมวลชนหลายสำนัก เช่น ช่อง ๗ HD หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้จัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและเผยแพร่วีดิทัศน์การดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ โปรแกรม Zoom ดำเนินรายการโดยคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อีกด้วย

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เดิมชื่อว่า ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พุทธศักราช ๒๔๙๔ และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕  โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของระบบการแก้ไข บำบัด และฟื้นฟู เด็กและเยาวชนกระทำความผิดให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยแยกการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนจากการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ นับจนถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า ๗๑ ปี ซึ่งต่อมา ยังได้มีการพัฒนาระบบการพิจารณาคดีครอบครัวในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมด้วย

Related posts