รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก พัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาสา เปิดงานคนพิการสากลปี 2565 พร้อมมอบบ้านสบายเพื่อยายตา :

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก พัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาสา เปิดงานคนพิการสากลปี 2565 พร้อมมอบบ้านสบายเพื่อยายตา :

วันที่ (27 ม.ค. 66) เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาสากลุ่ม “กล้าทำดีศรีสองแคว” รุ่นที่ 4 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้น เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” (Transformative solutions for inclusive development : the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world) นอกจากนี้ ได้มอบบ้านโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและยากไร้ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีม One Home พม.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายคนพิการทุกภาคส่วนในพื้นที่ เนื่องในวันคนพิการสากล ซึ่งตรงกับ 3 ธันวาคมของทุกปี ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาค ด้วยการแสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ อันก่อให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ นำไปสู่การให้ความยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

Related posts