วว. นำ วทน. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร/เครื่องดื่มเอเชีย ในงาน Fi Asia 2023 :

วว. นำ วทน. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร/เครื่องดื่มเอเชีย ในงาน Fi Asia 2023 :

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และพันธมิตร ได้แก่ บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย บริษัทเอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และแบรนด์ SiriThai ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Fi Asia 2023 (Food Ingredients Asia 2023 : ฟู้ด อินกรีเดียนท์ส เอเชีย 2023) ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบอาหารในอนาคต ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร/เครื่องดื่มเอเชีย พร้อมผลักดันการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น สู่แมสอินกรีเดียนท์ระดับโลก โดย วว. พร้อมโชว์ผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดสัมมนา “InnoFood  Academy 2023  :  Functional  Food and  Ingredients for Health and Sustainable Future” และสนับสนุนการประกวดนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Start-up Innovative F&B Products  Competition เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ (SMEs/Start up) นิสิต นักศึกษา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (29 ส.ค. 2566 ณ โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ในฐานะที่ วว. ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน Fi Asia 2023 มีความพร้อมในการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ผ่านการดำเนินงานขับเคลื่อน BCG  Model  ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหาร วว. มีศักยภาพรองรับงานวิจัยและงานบริการเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต มุ่งเน้นการวิจัยอาหารฟังก์ชั่นตลอดทั้ง Value Chain ดังนี้ 1) การเกษตรฟังก์ชั่น (Functional  Agriculture) เพื่อผลิตผักและผลไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาหารฟังก์ชั่นแบบครบวงจร ได้แก่ การพัฒนากระบวนการผลิตพืช การผลิตพืชในระบบปิด การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการปรับองค์ประกอบของบรรยากาศให้เหมาะสม  2) ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช นวัตกรรมอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติก/พรีไบโอติก เป็นต้น

ทั้งนี้ วว. พร้อมให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ด้านอาหาร แก่ผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ 1) การบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารฟังก์ชั่น เช่น การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของสารสกัด/ผลิตภัณฑ์ การวัดปริมาณสารประกอบฟินอลิครวม ปริมาณแอนโธไซยานิน /ฟลาโวนอยด์รวม /เบต้าแคโรทีนรวม การทดสอบคุณสมบัติทางด้านเภสัชจลนศาสตร์ของสาร การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด/ผลิตภัณฑ์ (Pharmacological Testing) ในหลอดทดลอง เป็นต้น 2) การบริการวิเคราะห์ทดสอบความสามารถในการลดการก่อภูมิแพ้ของสารสกัดและอาหาร 3) ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ β-hexosaminidase ในระดับเซลล์ และ 4) การบริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ (cytokine) ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ในตัวอย่างอาหารและสารสกัด

นอกจากนี้ วว. ยังมีศักยภาพในการเพิ่มกำลังการผลิต หรือ Scale Up Plant  ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพให้บริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มมูลค่าหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาครอบคลุมตั้งแต่ การรับฟัง แนวความคิดของผู้ประกอบการ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา (Prototype & Solution) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง (Scale Up) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า (Product & Management System) การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน  ได้แก่ 1) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  2) โรงงานนำทางสายการผลิตอาหารแห้งด้วยนวัตกรรมเครื่องทอดสุญญากาศ 3) ศูนย์นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม จากโพรไบโอติก/พรีไบโอติก  และ 4) Co-working food space ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต แปรรูปอาหาร ด้วยมาตรฐาน  GMP

ผู้ว่าการ วว. กล่าวต่อว่า กิจกรรมของ วว. ในงาน FI Asia 2023 นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัย งานบริการอุตสาหกรรม ดังกล่าวแล้ว ยังจะร่วมจัดสัมมนา “InnoFood  Academy 2023  :  Functional Food and Ingredients for Health and Sustainable Future” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ที่จะมาบอกเล่าพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจด้านอาหาร ได้แก่ 1) ข้อกำหนดและขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน  Functional Food and Ingredients 2) Creating a World of Sustainable Nutrition  with Taste  and Preservation Solutions 3) การบริการวิเคราะห์ทดสอบด้าน Functional Food and Ingredients ของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. เป็นต้น

“…กิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมในงาน FI Asia 2023 ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุนให้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือ การประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Start-up Innovative F&B Products Competition ครั้งที่ 5 ภายใต้ Theme “Wisdom power of Local  Ingredients” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs , Start up นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตผลงาน วว. พร้อมที่จะสนับสนุนบุคลากรเหล่านี้ในด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตในระดับ Pilot Plant รวมถึงการประสานกับหน่วยงานเครือข่ายในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่แล้วให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาใช้บริการจาก วว. สามารถติดต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “วว. JUMP” หรือผ่านเว็บไซต์ วว. www.tistr.or.th”  เราพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุกท่านให้ประสบผลสำเร็จ มีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจต่อไป…” ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวในช่วงท้าย

Related posts