วว. มอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลให้แก่ มรภ.กำแพงเพชร  เสริมแกร่งด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม :

วว. มอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลให้แก่ มรภ.กำแพงเพชร  เสริมแกร่งด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม :

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบครุภัณฑ์  เครื่องผลิตไบโอดีเซล “เพื่อการเรียนรู้กระบวนการผลิตไบโอดีเซล ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้แทนในการรับมอบ พร้อมด้วย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม  กิจการนักศึกษาและคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

โอกาสนี้ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด นักวิจัยอาวุโส ศนพ. พร้อมทั้งคณะนักวิจัย วว. และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย สำนักงานพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โรงเรียนอ่างทองพัฒนา และชุมชนคณฑีพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ อาคารมุกมุนิล สวนพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องผลิตไบโอดีเซลฯ ดังกล่าว มีความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ด้านการเพิ่มทักษะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการผลักดันผลงานวิจัยและงานบริการด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้ชุมชนลดต้นทุนโดยใช้พลังงานทดแทนร่วมกับการผลิตไบโอดีเซลชุมชนจากน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อไป

“…พิธีส่งมอบครุภัณฑ์ เครื่องผลิตไบโอดีเซล ระหว่าง วว. กับ มรภ.กพ. ในครั้งนี้ ถือเป็นการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและบริการด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้าน วทน. ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตบุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป..” ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าว

Related posts