ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :

ตามอนุมัติ ผบ.ตร. ลง 12 ธ.ค.2566 ท้ายหนังสือ สยศ.ตร. ที่ 0007.1/1858 ลง 11 เม.ย.67 เรื่อง แผนการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิ.ย. 2567 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ “สภ.บึงนาราง” โดยได้มอบถุงบำรุงขวัญ ของ ตร. เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ ในการนี้ได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง และพระปางเปิดโลก หลวงปู่หมุน เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สังกัด สภ.บึงนาราง ทุกนายพร้อมมอบข้าวสาร จำนวน 70 ถุง ถุงละ 5 กก. จากบริษัททีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด โดยนายศิริพงษ์  วรอภิญญาภรณ์ ในการนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นที่ระลึกไว้บริเวณหน้า สภ.บึงนาราง

จากนั้นเดินเยี่ยมชมที่ทำการ สภ. มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยดีและเป็นประธานในการประชุม “แนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัด สภ.บึงนาราง“ โดยมี พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผบก.ภ.จว.พิจิตร พ.ต.อ.ถาวร รวมกิ่ง รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร พ.ต.อ.พิรุฬห์ ศิลาพันธุ์ ผกก.สภ.บึงนาราง

พ.ต.ท.ชัชฤทธิ์ เวฬุบรรณ รอง ผกก.ป.สภ.บึงนาราง พ.ต.ท.วันวิเศษ จั่นวัฒนะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงนาราง พ.ต.ท.ชนทัต เทียมนาก รอง ผกก.สส.สภ.บึงนาราง นายสันติ เกตุทิพย์ ประธาน กต.ตร.สภ.บึงนาราง

คณะ กต.ตร.สภ.บึงนาราง พร้อมข้าราชการตำรวจ สังกัด สภ.บึงนาราง รอรับการตรวจและเข้าร่วมการประชุมได้ให้คำแนะนำและข้อคิดในการทำงานดังนี้

1.นำนโยบายรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปยึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

2.ให้มีความเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย และมีความพร้อมในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

3.ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ

4.การทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443”

4.1 “4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง

4.2 “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ

4.3 “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ

4.4 “3 S” Smart Smile Strong

5.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ

6.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความเข้าถึงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว อย่างใกล้ชิด คอยช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สิน ความเป็นอยู่ อย่าปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเคว้งคว้างเผชิญปัญหาเพียงผู้เดียว

7.ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานในหน้าที่ ด้านการใช้ชีวิต การครองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี

8.กำชับความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีม(Teamworks) เคารพซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยให้ยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน ณ สภ.บึงนาราง ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

Related posts