“พม. ถอดบทเรียนการส่งเสริมเครือข่ายผู้นำพลเมืองดี ACL สร้างสังคมดี…มีส่วนร่วม” :

“พม. ถอดบทเรียนการส่งเสริมเครือข่ายผู้นำพลเมืองดี ACL สร้างสังคมดี…มีส่วนร่วม” :

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “พลังอาสาสมัคร..พัฒนาแผ่นดิน” ในโครงการถอดบทเรียนการส่งเสริมเครือข่ายผู้นำพลเมืองดี (Active Citizen Leadership: ACL) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมพลัง พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำพลเมืองดี รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้นำพลเมืองดี โดยมีเครือข่ายเด็กและเยาวชน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำพลเมืองดี ทั้ง 5 รุ่น จำนวน 52 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นายกิตติ กล่าวว่า การพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำที่จะพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว เป็นความท้าทายที่หลาย ๆ ประเทศกำลังเผชิญอยู่ โดยประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตของชาติอย่างมีส่วนร่วม เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกระทรวง พม. ได้พยายามผลักดันให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาประเทศ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นได้ พัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบ บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จากเสียงของคนรุ่นใหม่และคนในพื้นที่ กระทรวง พม. จึงได้จัดทำหลักสูตรผู้นำพลเมืองดี (Active Citizen Leadership: ACL) ขึ้น โดยจัดไปแล้ว 5 รุ่น มีตัวแทนคนรุ่นใหม่จากเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทั่วภูมิภาคประเทศไทย กว่า 430 คน เข้าร่วมอบรม

นายกิตติ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตลอดการอบรมให้คนรุ่นใหม่ทั้ง 5 รุ่น กระทรวง พม. มุ่งเสริมสร้างความสามัคคีในสภาวะการเปลี่ยนแปลง การยอมรับในข้อแตกต่าง วิธีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพโดยปราศจากความขัดแย้งและอคติ เทคนิคการเคราะห์บริบทสังคม และเทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็ก เยาวชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ซึ่งต้องขอขอบคุณที่ผู้เข้าอบรมและทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในแต่ละพื้นที่มีแนวคิด ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่แตกต่างกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการอบรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้น โครงการถอดบทเรียนในวันนี้ จึงเป็นเวทีที่สำคัญ โดยเปิดให้ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมทั้ง 5 รุ่นทั่วประเทศ มาร่วมวางเป้าหมายและเส้นทางก้าวต่อไปของเครือข่าย ACL สร้างสังคมไทย เพื่อจุดประกายการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Related posts