รมว.พม. มอบ 11 รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ด้านคนพิการ  ย้ำสนับสนุนคนดีช่วยสร้างสังคมแห่งโอกาส :

รมว.พม. มอบ 11 รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ด้านคนพิการ  ย้ำสนับสนุนคนดีช่วยสร้างสังคมแห่งโอกาส :

วันที่ (13 ก.ย. 65) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านคนพิการ จำนวน 11 รางวัล โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในทุกด้านหรือการเป็น “สังคมแห่งโอกาส” โดยได้มอบหมายกระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อีกทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. จึงได้จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านคนพิการ จำนวน 11 รางวัล เพื่อเสริมพลังและยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม สำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดี ด้วยการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างกำลังใจให้กลุ่มเปราะบางที่เป็นคนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม ภัยพิบัติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้เป็นวันที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของหัวใจคนไทยที่ให้โอกาสกับคนที่ไม่เคยได้โอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ และวันนี้ ผู้ที่ได้รางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านคนพิการ ไม่ได้ต้องการรางวัล แต่ตั้งใจทำงานเพื่อสังคม เป็นคนที่ปิดทองหลังพระ ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งทุกคนทำงานด้วยความสุข อย่างที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเคยรับสั่งไว้ว่า สังคมไทยอยู่ได้ เพราะคนไทยเอื้ออารีย์ มีน้ำใจไมตรีต่อกัน นับเป็นบทที่พิสูจน์ว่าผู้ที่ได้รับรางวัล เป็นพระเวสสันดรของคนพิการ บำเพ็ญความเพียรพยายาม ความอดทน ที่ไม่เคยปริปาก แต่อยากให้สังคมอยู่ดี ซึ่งกระทรวง พม. มีหน้าที่สนับสนุนให้คนดีช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองให้เป็นปึกแผ่น เจริญรุ่งเรือง และอยู่กันด้วยความสุข

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านคนพิการ จำนวน 11 รางวัล ประกอบด้วย 1) นางขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน – เพลงอีแซว) 2) นายสถาพร นิยมทอง ผู้ดูแลและสร้างดนตรีกับศิลปินตาบอด วง S2S 3) พญ.บุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 4) นางสาวเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Vulcan Coalition ธุรกิจเพื่อสังคม 5) นายชัชวาลย์ อำไพ ศิลปินพิการ (วาดภาพด้วยปาก) 6) นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสาบริการคนพิการ ผู้สูงอายุ 7) มูลนิธิบ้านพระพร ผู้อุปการะเด็กที่เกิดจากแม่ในเรือนจำ 8) นางสุวิไล ศรีบุญมาก ครูอาสา จังหวัดพิษณุโลก 9) นางสาวจารุวรรณ มีทองแสน ครูสอนคณิตศาสตร์ Tiktok 10) นางสาวโสมรัศมี ไชยสุยะ นักมวยหญิงชนเผ่า และ 11) นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ศิลปิน นักแสดง จิตอาสาตัวอย่างคนสู้ชีวิต

Related posts